Skip to main content

SOLDEN - tot 50% korting

Gratis verzending vanaf € 50 | Gratis retourneren

Ontdek onze PFAS-vrije keukentoestellen

B2B

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, orderbevestigingen, facturen of overeenkomsten voor de verkoop van producten ("Producten") door The Cookware Company Europe BVBA of een van haar verbonden vennootschappen ("The Cookware Company") aan een van haar klanten ("Klant"). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en andere, meer specifieke voorwaarden die de partijen schriftelijk overeengekomen zijn, hebben deze laatste voorrang.

1.2 Het plaatsen van een bestelling door de Klant wordt beschouwd als een onherroepelijke aanvaarding van deze Voorwaarden door de Klant, met uitsluiting van alle andere bepalingen die impliciet voortvloeien uit de handelspraktijk, de gewoonte of de betrekkingen tussen de partijen. Aanvaarding van de Voorwaarden betekent dat de Klant verzaakt aan de toepassing van de eigen (aankoop)voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend voor The Cookware Company wanneer zulks uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard is door een gemachtigde vertegenwoordiger van The Cookware Company. De ondertekening door The Cookware Company van een bestelformulier van een Klant of van andere documenten afkomstig van de Klant, of de aanvaarding van een bestelling van de Klant, impliceert geenszins de aanvaarding van de algemene aankoopvoorwaarden van die Klant.

2. BESTELLINGEN EN AANVAARDING VAN BESTELLINGEN

2.1. De offertes van The Cookware Company voor de Producten gelden enkel ten indicatieve titel en zijn geenszins bindend; zij behoren niet tot het contract. Het plaatsen van een bestelling door de Klant bindt de Klant tot het aankopen van de Producten die in de bestelling gespecificeerd zijn. Alle bestellingen moeten aan The Cookware Company via e-mail of fax overgemaakt worden. The Cookware Company behoudt zich het recht voor bestellingen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren. The Cookware Company wordt geacht de bestelling van de Klant aanvaard te hebben na de schriftelijke bevestiging van de bestelling van de Klant door een gemachtigde vertegenwoordiger van The Cookware Company of, indien eerder, door de Levering van de Producten die de Klant besteld heeft, ogenblik waarop de overeenkomst tot stand komt.

2.2. Elke annulering van een bestelling door de Klant moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig wanneer de annulering door The Cookware Company schriftelijk aanvaard is. Bij annulering van een bestelling door de Klant, moet de Klant een vaste vergoeding betalen aan The Cookware Company ten belope van tien procent (10%) van de factuurwaarde van de bestelling, onverminderd het recht van The Cookware Company een hogere vergoeding te eisen wanneer de geleden schade dit bedrag overschrijdt en/of zich te beroepen op andere rechtsmiddelen.

3. LEVERING

3.1. The Cookware Company levert de Producten Free On Board Yantian (zoals gedefinieerd in de Incoterms van 2010) ("FOB Yantian"). De Producten worden geacht geleverd te zijn ("Levering") wanneer The Cookware Company haar leveringsverplichtingen voltooid heeft onder gezegde Incoterm. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen FOB Yantian en onderhavige Voorwaarden, hebben de Incoterms 2010 voorrang.

3.2. De leveringsdata van The Cookware Company zijn enkel aanwijzend en niet bindend. Niet-naleving van de leveringsdata geeft de Klant niet het recht enige overeenkomst te beëindigen ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden of enige vergoeding te eisen.

3.3. De Klant zal gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten aanvaarden. De Klant zal de bestelde Producten in ontvangst nemen op het ogenblik van de levering. Bij gebreke daarvan heeft The Cookware Company het recht de Producten op te slaan, op kosten en risico van de Klant. Deze bewarende maatregel houdt geen schorsing in van de betalingsverplichting van de Klant.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

4.1. De Producten blijven eigendom van The Cookware Company tot op het ogenblik van betaling van de aankoopprijs (inclusief verwijlinteresten, kosten en vergoedingen die door de Klant betaald moeten worden) of tot op het ogenblik waarop enige andere door de Klant verschuldigde bedragen volledig geïnd zijn door The Cookware Company. Tot op het ogenblik van betaling van de aankoopprijs en andere bedragen die door de Klant aan The Cookware Company verschuldigd zijn, zal de Klant op eigen kosten: (a) een teken aanbrengen aan de geleverde Producten dat duidelijk en leesbaar aanduidt dat de geleverde Producten eigendom zijn van The Cookware Company en (b) de Producten afzonderlijk opslaan.

4.2. Tot op het ogenblik van betaling van de aankoopprijs en andere door de Klant aan The Cookware Company verschuldigde bedragen, stemt de Klant ermee in dat The Cookware Company of een derde, daartoe aangeduid door The Cookware Company, toegang heeft tot diens lokalen waar de Producten zich bevinden, om de Producten terug te halen, ongeacht of de betalingstermijn van deze Producten al dan niet reeds verstreken is. Wanneer de Producten zich in de lokalen van een derde bevinden, zal de Klant The Cookware Company helpen, of de derde die daartoe is aangeduid door The Cookware Company, om de Producten terug te halen. The Cookware Company heeft het recht de eigendom voor te behouden van de Producten die reeds geheel of gedeeltelijk betaald zijn, tot zekerheid van de Producten die nog niet betaald zijn.

4.3. Het risico verbonden aan de Producten (en alle verpakkingen en pallets die samen met de Producten geleverd worden) gaat over op de Klant overeenkomstig FOB Yantian. Tot op het ogenblik van betaling van de aankoopprijs of ieder ander door de Klant aan The Cookware Company verschuldigd bedrag, zal de Klant ervoor zorgen voldoende verzekerd te zijn tegen verlies of beschadiging van de Producten en erop toezien dat The Cookware Company in de verzekeringspolis als begunstigde opgenomen is. De Klant bezorgt, op eerste verzoek van The Cookware Company, de nodige gegevens met betrekking tot deze verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de verzekeringspremies.

5. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. De prijzen van The Cookware Company zijn FOB Yantian, excl. BTW en alle andere belastingen en heffingen.

5.2. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en volgens de voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging.

5.3. De facturen van The Cookware Company moeten door de Klant betaald worden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, in de munteenheid zoals vermeld en op de bankrekening die vermeld staat op de factuur van The Cookware Company. Elk factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van betwisting per aangetekend schrijven binnen tien (10) dagen na ontvangst van de factuur. Betwisting van een factuur houdt geen schorsing in van de betalingsverplichting van de Klant.

5.4. Bedragen die niet betaald zijn op de vervaldatum worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke interest in de zin van Artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Kortingen voor tijdige betaling van de factuur worden in mindering gebracht en een vergoeding van vijftien procent (15%) van de factuurwaarde zal door de Klant verschuldigd zijn, onverminderd het recht van The Cookware Company een hogere schadevergoeding te vorderen wanneer de geleden schade gezegd bedrag overschrijdt en/of beroep op andere rechtsmiddelen. Bankkosten voor het innen van cheques, betalingen via overschrijving of andere gelijkaardige kosten, zijn ten laste van de Klant. Alle buitengerechtelijke en juridische kosten, opgelopen door The Cookware Company bij het verplichten van de Klant zijn verplichtingen na te komen, moeten betaald worden door de Klant.

5.5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zijn alle openstaande schulden of facturen aan de zijde van de Klant van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval en onverminderd Artikel 4 behoudt The Cookware Company zich het recht voor alle leveringen aan de Klant voor alle bestellingen te annuleren of te schorsen, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling noch enige vergoeding aan de Klant vereist is. Verrekening aan de zijde van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.6. Wanneer The Cookware Company van mening is dat de Klant zijn kredietwaardigheid onvoldoende kan aantonen, behoudt The Cookware Company zich het recht voor alle leveringen aan de Klant te annuleren of te schorsen en/of van de Klant betaalwaarborgen te eisen.

6. WAARBORGEN EN KENNISGEVING VAN KLACHTEN

6.1. De Klant zal de Producten onmiddellijk na ontvangst inspecteren en onderzoeken en controleren of de kwaliteit en hoeveelheid overeenkomen met wat tussen de partijen overeengekomen werd. De Producten worden geacht behoorlijk afgeleverd te zijn door The Cookware Company, behalve wanneer een vordering wegens niet-conformiteit in hoeveelheid of wegens zichtbare gebreken betekend werd aan The Cookware Company binnen zeven (7) dagen na de leveringsdatum. Vorderingen wegens verborgen gebreken moeten ingediend worden binnen zes (6) maanden na levering aan de Klant en binnen vijftien (15) dagen na vaststelling van het gebrek door de Klant. Dergelijke kennisgeving moet schriftelijk gebeuren en een redelijk gedetailleerde beschrijving bevatten van de Producten en de gebreken waarvoor de Klant de vordering indient.

6.2. Vorderingen met betrekking tot gebreken zijn enkel ontvankelijk en zullen enkel onderzocht worden wanneer het gebrek niet voortvloeit uit de niet-naleving door de Klant van de mondelinge of schriftelijke richtlijnen van The Cookware Company aangaande de opslag of het onderhoud van de Producten of goede handelspraktijken. Klachten kunnen niet tot een schorsing van de betalingsverplichting van de Klant leiden.

6.3. De waarborg verstrekt door The Cookware Company voor zichtbare of verborgen gebreken dekt de vervanging of terugbetaling van de Producten, naar goeddunken van The Cookware Company, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere waarborg. Er mogen geen Producten teruggezonden of vernietigd worden zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van The Cookware Company.

6.4. Voor de Producten die niet door The Cookware Company gefabriceerd zijn, is de duur en de omvang van de waarborg verstrekt door The Cookware Company, steeds beperkt tot de waarborg die aan The Cookware Company verstrekt wordt door diens fabrikant of leverancier (back-to-back).

6.5. The Cookware Company kan de Klant verplichten Producten terug te roepen die door de Klant verkocht zijn, binnen een redelijke termijn die vastgesteld wordt door The Cookware Company wanneer blijkt dat de Producten die door de Klant verkocht zijn, gebreken kunnen vertonen of kunnen leiden tot verlies of schade. De kosten die deze terugroeping veroorzaakt, worden gelijk verdeeld tussen de Klant en The Cookware Company.

7. OVERMACHT

The Cookware Company is juridisch ontheven van alle verplichtingen jegens de Klant en is niet verplicht tot gehele of gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant wanneer zich een geval van overmacht voordoet, daarin begrepen (doch niet beperkt tot) brand, ontploffing, tyfoon, overstroming, oorlog, oproer, werkonderbreking, industriële acties, overheidsmaatregelen, falen van uitrusting of machines (inclusief transport), tekort aan of onbeschikbaarheid van de gewoonlijke bronnen van Producten van The Cookware Company of van voorraden voor de fabricage of levering van de Producten of alle andere omstandigheden buiten de redelijke controle van The Cookware Company. Wanneer zich een geval van overmacht voordoet, zijn de verplichtingen van The Cookware Company geschorst zolang het geval van overmacht blijft voortduren. Bedraagt deze periode meer dan twee (2) maanden, dan heeft elk der partijen het recht de betreffende orderbevestiging te beëindigen, met onmiddellijke uitwerking, door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd Artikel 6.3 is de aansprakelijkheid van The Cookware Company beperkt tot alle rechtstreekse schade veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke tekortkoming. De maximale totale aansprakelijkheid van The Cookware Company onder enige overeenkomst, ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden, is in geen geval hoger dan het totaal der bedragen betaald aan The Cookware Company door de Klant tijdens dergelijke overeenkomst. De aansprakelijkheid van The Cookware Company voor een enkele gebeurtenis is nooit meer dan het bedrag betaald door de Klant aan The Cookware Company voor de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van The Cookware Company voor indirecte schade of gevolgschade (inclusief, doch niet beperkt tot, gederfde winst of verlies van investering of schade aan derden) is uitdrukkelijk uitgesloten.

9. GEHEIMHOUDING

Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen The Cookware Company en de Klant moet vertrouwelijk behandeld worden en mag niet meegedeeld worden aan derden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere partij of wanneer een van de partijen daartoe wettelijk verplicht is. De geheimhoudingsplicht blijft gelden gedurende een periode van vijf (5) jaar na de uitwisseling van dergelijke informatie.

10. BEËINDIGING

The Cookware Company heeft het recht elke overeenkomst, ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden op eender welk ogenblik, met onmiddellijke uitwerking en zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding, te beëindigen (i) wanneer de Producten door een derde in beslag genomen worden; (ii) wanneer de Klant een of meerdere van zijn verplichtingen van een overeenkomst, ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden, niet nakomt en deze tekortkoming niet verhelpt of beëindigt binnen zeven (7) kalenderdagen na een schriftelijke aanmaning daartoe door The Cookware Company; (iii) wanneer de Klant een gerechtelijk akkoord aangaat of enige andere gelijkaardige overeenkomst afsluit (formeel of informeel) met diens schuldeisers of niet in staat is zijn schulden te betalen, wanneer een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillissement met betrekking tot de Klant lopend is, een voorlopige bewindvoerder of curator aangesteld is voor de Klant met betrekking tot diens onderneming, goederen of inkomsten of enig deel ervan, de Klant beslist heeft in vereffening te treden of een verzoek daartoe ingediend werd of door de rechtbank een vonnis gewezen is met betrekking tot de vereffening van de Klant of in verband met het bestuur van de Klant; of (iv) wanneer de Klant zijn handelsactiviteiten gestaakt heeft. In geval van beëindiging behoudt The Cookware Company zich eveneens het recht voor een vergoeding te vragen voor alle kosten, intresten en schade die zij heeft opgelopen en/of een beroep te doen op andere rechtsmiddelen.

11. DIVERSE BEPALINGEN

11.1. Geen enkele nalatigheid of vertraging in hoofde van The Cookware Company bij de uitoefening van een van diens rechten, bevoegdheden of voorrechten, krachtens deze Voorwaarden, houdt enige verzaking daaraan in en zal geen gevolgen hebben voor de rechten, bevoegdheden en voorrechten van The Cookware Company wat betreft latere schending, niet-uitvoering of niet-naleving in hoofde van de Klant.

11.2. Wanneer een van de bepalingen van deze Voorwaarden om enigerlei reden als nietig, onwettig of onafdwingbaar beschouwd wordt, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze Voorwaarden. In dit geval zullen gezegde bepalingen geacht worden nooit in deze Voorwaarden te zijn opgenomen. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen en deze bepaling(en) vervangen door (een) andere geldige en afdwingbare bepaling(en) en ervoor zorgen dat dat deze bepaling(en) zo dicht mogelijk aanleunt(en) bij het doel van de nietige, onwettige of onafdwingbare bepaling(en).

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle overeenkomsten ontstaan uit of met betrekking tot onderhavige Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen ontstaan uit overeenkomsten ontstaan uit of met betrekking tot deze Voorwaarden worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent, België.

CONTACT

Voor meer informatie en/of zakelijke verzoeken kunt u contact opnemen via b2bsupport@cookware-co.com

global.nocontent