Skip to main content

SOLDEN - tot 50% korting

Gratis verzending vanaf € 50 | Gratis retourneren

Ontdek onze PFAS-vrije keukentoestellen

Algemene verkoopsvoorwaarden


INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepassingsgebied en voorwaarden

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Artikel 4 – Prijs

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Artikel 7 – Conformiteit

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Artikel 13 – Behandeling van klachten en geschillen

Artikel 14 – Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaardenARTIKEL 1   IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

The Cookware Company Europe BV

Antoon Catriestraat 12

9031 Drongen

België

Klantendienst: zie contactformulier

BTW nummer: BE 0635.907.452

Website: www.greenpan.comARTIKEL 2   TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWAARDEN

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod met betrekking tot de voor verkoop aangeboden producten op de website gedaan aan de eindconsument, d.w.z. een natuurlijke persoon die de goederen of diensten uitsluitend verwerft of gebruikt voor niet-professionele doeleinden.
 2. Om een bestelling te plaatsen moet u minstens 18 jaar oud zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u de bestelling te laten plaatsen door uw ouders of uw wettelijke voogd. Wij hebben het recht elke bestelling te weigeren waarvan wij vaststellen dat zij werd geplaatst door een minderjarige.
 3. In het geval dat naast deze algemene verkoopsvoorwaarden tevens bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande bepalingen eveneens van toepassing op deze bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 4. Elke bestelling die online wordt geplaatst veronderstelt de voorafgaandelijke kennisname en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


ARTIKEL 3   AANBOD EN BESTELLING

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod.
 2. Beschikbaarheid van het product: de voor de verkoop aangeboden producten zijn deze die voorkomen op de website op de precieze dag en het precieze tijdstip van raadpleging van de website door de koper. Wij verbinden ons ertoe om al onze beschikbare middelen in te zetten om uw bestellingen na te komen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de onbeschikbaarheid van een product. Wanneer een product als voorwerp van een bevestigde bestelling niet beschikbaar is, wordt u via een e-mailbericht geïnformeerd over de volledige of gedeeltelijke annulatie van uw bestelling. Als de onbeschikbaarheid wordt medegedeeld terwijl uw bankrekening reeds met het bedrag van uw bestelling werd gedebiteerd, zal de terugbetaling zo spoedig mogelijk na datum van annulatie van uw bestelling worden verricht.
 3. Wij voorzien steeds een beschrijving te goeder trouw van onze producten en de bestelprocedure. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van de producten of de bestelprocedure. Wij verbinden ons er in de mate van het mogelijke toe om de fouten die ons schriftelijk ter kennis zijn gebracht zo spoedig mogelijk te verbeteren. Als het geleverde product niet beantwoordt aan uw verwachtingen, kan u het terugzenden volgens de modaliteiten omschreven in ARTIKEL 9.
 4. Om een product te kopen dient u het gewenste product in het winkelmandje te plaatsen. Via het winkelmandje kan u de bestelling afronden zoals aangegeven. Uw aankoop is definitief wanneer u een orderbevestiging van uw bestelling per e-mail ontvangt.


ARTIKEL 4   PRIJS

 1. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze prijzen aan te passen. In elk geval worden de producten gefactureerd op basis van de prijs zoals deze van toepassing is op het moment van uw bestelling.
 2. De prijzen op onze website worden vermeld in euro, en omvatten, tenzij anders vermeld, de BTW, de administratiekosten en alle andere diensten. Zij omvatten niet de kosten van transport en verzending, die worden apart vermeld tijdens het vervolledigen van uw aankoop en zijn tevens gepreciseerd in ARTIKEL 6.2.


ARTIKEL 5   BETALING

 1. De betaling kan slechts gebeuren op de website met behulp van de betalingswijzen die daar ter beschikking worden gesteld. Deze worden zichtbaar tijdens het vervolledigen van uw aankoop.
 2. The Cookware Company aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag na uw bevestiging van betaling van uw kaart op het einde van de dag gedebiteerd. Indien u kiest om te betalen met een debetkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.
 3. In geval van betaling van de transactie met een krediet – of debet kaart is uw bestelling slechts volledig en het contract tussen ons definitief wanneer wij het akkoord bekomen van de uitgever van de kaart. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of de niet-levering van uw bestelling die het gevolg zijn van de weigering van de uitgever van uw kaart om de betaling uit te voeren. De bestellingen die niet gepaard gaan met een geldige betaling op naam van de titularis van de kaart worden niet aanvaard of in behandeling genomen.
 4. Om de veiligheid van uw online betaling en uw privégegevens te waarborgen treft The Cookware Company passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal The Cookware Company daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


ARTIKEL 6   LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u heeft meegedeeld bij uw onlinebestelling en volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. Per bestelling (die één of meerdere producten kan omvatten) kan slechts één leveringsadres worden aangegeven. U bent gebonden door de informatie die u heeft verstrekt bij uw bestelling. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in Nederland.
 2. De prijzen voor levering zijn de volgende: €5,94 voor levering in Nederland.
 3. Onze leveringstermijn bedraagt maximum 15 werkdagen. Indien een product u binnen deze leveringstermijn niet geleverd kan worden, wordt dit product u zo spoedig mogelijk terugbetaald ten belope van het ontvangen bedrag inclusief de leveringskosten voor het desbetreffende product.
 4. De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten is ter uwer laste vanaf het ogenblik dat de producten geleverd zijn.
 5. Op de dag dat het pakket de opslagplaats verlaat ontvangt u per e-mail een track & trace nummer dat u toelaat om online uw pakket te volgen. De orderbevestiging vermeldt het detail van de leveringskosten en de BTW. De levering gaat gepaard met een leveringsbon die de lijst van de bestelde producten vermeldt.
 6. Uw bestelling wordt aan uzelf aangeboden, of aan elke andere persoon die aanwezig is op het door u aangegeven leveringsadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de ontvangst van uw bestelling door eender welke andere persoon aanwezig op het leveringsadres. Als er niemand uw bestelling in ontvangst kan nemen op het tijdstip van de levering, laat de koerier een bericht voor u achter. Dit document vermeldt het postadres waar u uw producten kunt ophalen, en/of een telefoonnummer opdat u een leveringstijdstip kunt afspreken met de vervoerder. Uw producten blijven gedurende 14 dagen na het tijdstip van levering voor u beschikbaar. Na deze termijn kunt u de producten niet meer afhalen en behouden wij ons het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.
 7. Behoudens aanvaarding van terugbetaling conform ARTIKEL 6.2, zijn we niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van laattijdige levering of gebrek aan levering van de door ons aangewezen transportdienst.


ARTIKEL 7   CONFORMITEIT

 1. U verbindt zich ertoe na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemt met uw bestelling. Een klacht voor zichtbare gebreken en/of niet-conforme leveringen moet per e-mail worden ingediend aan onze klantendienst en dit ten laatste 5 dagen na levering. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 5 dagen na levering gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens zichtbare gebreken. Onze klantendienst geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging. Dit ARTIKEL 7.1 doet geen afbreuk aan ARTIKEL 7.2.
 2. U geniet ook van de wettelijke garantie conform artikel 1649bis BW tot 1649octies BW. Een klacht voor een gebrek aan overeenstemming moet per e-mail worden ingediend aan onze klantendienst en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens gebrek aan overeenstemming. Onze klantendienst geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.
 3. Als een geleverd product een gebrek vertoont en op voorwaarde dat de procedure conform dit ARTIKEL 7 werd gevolgd, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet (meer) mogelijk, verbinden wij ons ertoe u alle ontvangen bedragen inclusief de leveringskosten voor de desbetreffende producten terug te betalen.


ARTIKEL 8   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of enig ander probleem, die het gevolg is van een verkeerd gebruik van de producten. In dat opzicht verbindt u zich ertoe de informatie verstrekt door de producent op of in de verpakking van het product, na te leven.
 2. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het internet, in het bijzonder een onderbreking van de service, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.
 3. Wij zijn slechts aansprakelijk indien de schade werd veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout. Wij zijn slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade.
 4. Wanneer wij aansprakelijk zouden zijn voor eender welke schade, zal onze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de ontvangen bedragen inclusief de leveringskosten, in het kader van uw bestellingen waarvoor wij aansprakelijk worden gesteld.


ARTIKEL 9   HERROEPINGSRECHT

 1. U beschikt over een termijn van 14 dagen om uw bestelling te herroepen, zonder opgave van een reden voor uw beslissing. De herroepingstermijn van 14 dagen vangt aan op de dag dat u of een derde anders dan de vervoerder in overeenstemming met ARTIKEL 6.6, fysiek bezitneemt van het product.
 2. U dient ons van uw beslissing tot herroepen op de hoogte te brengen vooraleer de herroepingstermijn vermeld in ARTIKEL 9.1 is verstreken. Hiervoor kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping in bijlage aan deze algemene verkoopsvoorwaarden dat moet worden gestuurd naar het e-mailadres of postadres vermeld in dit formulier.
 3. Wij betalen u de ontvangen bedragen terug. De terugbetaling wordt verricht met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, behalve in geval van uw uitdrukkelijk akkoord met een andere betaalwijze. De terugbetaling wordt zo spoedig mogelijk verricht na ontvangst van de producten, of totdat u een bewijs van verzending van de goederen hebt verstrekt, waarbij de eerste datum in aanmerking wordt genomen.
 4. Nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing tot herroeping kunt u de producten samen met de leveringsbon terugbrengen naar het adres dat is aangegeven op het modelformulier voor herroeping binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen van de kennisgeving van uw beslissing tot herroeping van de bestelling. Na deze termijn van 14 dagen kunnen we de teruggave niet meer aanvaarden.
 5. De producten moeten tijdens de herroepstermijn zorgvuldig gebruikt worden en dit gebruik mag niet verder gaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De producten moeten worden teruggestuurd op uw kosten en in de oorspronkelijke verpakking met alle geleverde toebehoren, met inbegrip van onder andere de gebruiksaanwijzing en de leveringsbon.
 6. De producten die worden teruggeven waarvoor de procedure van herroeping niet werd gevolgd, zullen niet worden aanvaard en niet worden terugbetaald. Wanneer er op manifeste wijze sprake is van herhaalde oneigenlijk teruggave, behouden wij ons het recht voor elke verdere bestelling te weigeren.


ARTIKEL 10   OVERMACHT

1.   In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen. In dergelijk geval hebben wij de mogelijkheid om onze verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht.

2.   Wordt beschouwd als overmacht elk voorval dat wij niet redelijk kunnen beheersen, daaronder begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn, elk voorval zoals: natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die ons, onze onderaannemers, onze leveranciers of onze vervoerders kunnen beïnvloeden.


ARTIKEL 11   BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

 1. Ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is te raadplegen onderaan onze website (via de pagina Privacy).


ARTIKEL 12   INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Wij verlenen u het recht om uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden gebruik te maken van onze website, in overeenstemming met de modaliteiten en de voorwaarden vermelden in deze algemene verkoopsvoorwaarden. U mag onze website niet gebruiken voor een ander doel, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (persoonlijke) commerciële, speculatieve of bedrieglijke doeleinden.
 2. Onze website en de teksten, foto’s, illustraties, pictogrammen, geluiden, video’s, software, databanken, structuren, lay-out en andere gegevens en elementen van onze website vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en/of andere (eigendoms)rechten. De toegang en het gebruik van onze website verleent u geen enkel recht of aanspraak op een onderdeel van onze website en kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van of de verlening van een gebruiksrecht op deze (intellectuele eigendoms)rechten.
 3. Het is u niet toegelaten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk deze website (of een onderdeel ervan) te reproduceren, over te nemen, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, aan te passen of te exploiteren op een support, zonder onze schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring.
 4. De benamingen The Cookware Company evenals de merken GreenPanTM en ThermolonTM zijn geregistreerde merken. Het gebruik van deze merken (voor andere dan strikt persoonlijke doeleinden) zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating is formeel verboden.


ARTIKEL 13   BEHANDELING VAN KLACHTEN EN GESCHILLEN 

 1. Indien u een klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, kan u ons bereiken via het contactformulier. Wij trachten uw klacht binnen de 5 werkdagen te behandelen. 
 2. Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten, ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.


ARTIKEL 14   WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 1. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze algemene verkoopsvoorwaarden van de website aan te passen. De van toepassing zijnde versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt openbaar gemaakt op de website vanaf de datum waarop een wijziging ingaat. De algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip van uw bestelling zullen in elk geval van toepassing zijn op uw bestelling.
global.nocontent